Get Adobe Flash player

บทความน่ารู้สำหรับผู้เริ่มทำ วิทยานิพนธ์ หรือ เริ่มทำ IS บทความน่ารู้สำหรับผู้เริ่มทำ วิทยานิพนธ์ หรือ เริ่มทำ IS


งานวิจัยมีกี่ประเภท


            เริ่มต้นทำ IS อย่างไร


            เทคนิคและองค์ประกอบของบทนำ


            การเลือกใช้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง


            การเขียนสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


            การเขียนระเบียบวิธีวิจัย


            วิธีเลือกการทดสอบสมติฐานทางสถิติ


            เทคนิคและวิธีการเขียนผลการวิจัย


            การเขียนสรุปและอภิปรายผลการวิจัย


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected]

     สนใจติดต่อ [email protected]