Get Adobe Flash player

ชนิดของตัวแปรและวิธีออกแบบสอบถามชนิดของตัวแปรและวิธีออกแบบสอบถาม


    การเขียนบทที่ 3 เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การเขียนระเบียบวิธีการวิจัยจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบการวิธีการทำงานวิจัยโดยรูปแบบงานวิจัยแบ่งออกได้เป็น 3 แบบคร่าวได้แก่ 1. การใช้แบบสอบถามในการทำงานวิจัย 2. การใช้การสัมภาษณ์ 3. การใช้การสังเกต การเลือกวิธีการเก็บข้อมูลจะสัมพันธ์กับวิธีการทำการวิจัย ซึ่งแล้วแต่ผู้จ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ และความสะดวกของผู้จ้างทำ ISหรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งโดยปรกติหากท่านจ้างทำ ISหรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ การเก็บข้อมูลในลักษณะการใช้แบบสอบถามในงานวิจัยมากกว่าเนื่องจากการจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ การเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามนั้นง่ายกว่าการนัดสมัภาษณ์และการสังเกตเนื่องจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการทั้งสองผู้จ้างทำ IS ต้องมีความข้าใจและมีความชำนาญหรือมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานวิจัย


    การเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างแบบที่ 1 คือแบบสอบถามมีรูปแบบคำถามส่วนใหญ่มีแบบสอบถามดังนี้


    แบบสอบถามที่ใช้แจกเมื่อท่านจ้างทำ ISหรือท่านจะดำเนินการด้วยตนเองสามารถ แบ่ง ออกเป็น ตามลักษณะของคำถามได้เป็นสามแบบได้แก่

    

     1. ข้อมูลในลักษณะที่เป็นนาม ข้อมูลเหล่านี้สามารถจำแนกออกว่าตัวเลือกแต่ละอันอะไรมีค่ามากกว่ากัน เช่น

         a. เพศ (ชาย หญิง )

         b. อาชีพ (รับราชการ,รับจ้าง,ว่างงาน)

    

     จะเห็นได้ว่าตัวเลือกเหล่านี้ตัวใดมีมูลค่ามากกว่าตัวใด หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่มีมูลค่าทางคณิตศาสัตร์หรือไม่สามารถระบุเป็นจำนวนได้

    

     2. ข้อมูลในลักษณะเป็นช่วง ข้อมูลเหล่านี้สามารถระบุได้ชัดเจนว่าตัวเลขเหล่านี้ตัวเลือกใดมีค่า มากกว่าตัวเลือกใดแต่ไม่สามารถระบุเป็นจำนวนจริงๆได้ว่าคนที่เลือกตัวเลือกเดียวกันคนใดมีค่ามากกว่าคนที่เลือกคำตอบเดียวกัน เช่น ช่วงอายุ ในกรณีที่มีคำตอบว่า ช่วงอายุ ต่ำกว่า 15 ปี หมายความว่า คนที่กากข้อ อายุต่ำกว่า 15 ปี คนที่ 1 กับคนที่ 2 เราไม่สามารถระบุได้ว่าคนทั้งสองคนที่กากข้อเดียวกันใครอายุมากกว่ากัน รู้แค่ว่า กลุ่มที่กาข้อนี้ มีอายุน้อยกว่า คนที่กา ช่วงอายุ 15 – 20 ปี คำถามที่มีข้อมูลในลักษณะเป็นช่วง ได้แก่

         a. ช่วงอายุ

         b. ระดับรายได้


     คำถามในลักษณะที่เป็นช่วงจะช่วยลดอคติต่อผู้กรอกแบบสอบถามได้เนื่องจากการถามเกี่ยวกับ อายุ หรือระดับรายได้โดยตรงจากมีอคติจากผู้ตอบโดยผู้ตอบอาจระบุ ค่าที่น้อยกว่าหรือมากกว่าความเป็นจริงได้ดังนี้ คำถามในลักษณะนี้จะช่วยลดอคติของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่ได้


     3. คำถามที่ใช้แบบสอบถามแบบมาตราวัดหรือแบบ scale ซึ่งโดยทั่วไปผู้ที่ทำ IS หรือจ้างทำ IS ส่วนนี้จะใช้ความตัวแปรที่เป็นนามธรรม เช่นเป็นความรู้สึก ความคิดเห็นหรือทัศนคติที่มีต่อตัวแปรต่างซึ่งมักแบ่งเป็นระดับต่างๆ ส่วนมากผู้ที่ทำ IS หรือจ้างทำ IS จะแบ่งระดับของปัจจัยเหล่านั้นเป็น 5 ระดับ ดังตัวอย่าง

    

    

ส่วนที่1 เกี่ยวกับภาวะผู้นำ
คำชี้แจงโปรดกาเครื่องหมาย X ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุดคำตอบเดียวเท่านั้น ในแต่ละข้อคำถาม เห็นด้วยอย่างยิ่ง4 เห็นด้วย3 ไม่เห็นด้วย2 เห็นด้วยอย่างยิ่ง1 ไม่มีความคิดเห็น0
ผู้บริหารในหน่วยงานของรับฟังข้อวิจารณ์

     สรุป


     ในกรณีที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ มีเทคนิคการเลือกใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะอ้างอิงจากกรอกแนวคิดในการวิจัยเป็นหลักโดยทฤษฎีที่ใช้ต้องตรงกับกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ในกรณีที่ท่านจ้างทำ IS หรือ จ้างทำวิทยานิพนธ์ควรตรวจสอบว่ากรอบแนวคิดในงานวิจัยนั้นสอดคล้องกับทฤษฎีที่ใช้หรือไม่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในบทที่ 4 และ บทที่ 5 เนื่องจากกรอบแนวคิดไม่สอดคล้องกับงานวิจัยหรือกรอบแนวคิดไม่สอดคล้องกับสรุปและอภิปรายผลการวิจัย อีกทั้งอาจมีปัญหาในการนำเสนอผลการวิจัย และอภิปรายผล หรือในกรณีที่ท่านโชคร้ายท่านอาจไม่ผ่านหรือต้องจ้างทำ IS หรือ จ้างทำ วิทยานิพนธ์ใหม่


    อัตราค่าบริการในการทำ IS ส่วนนี้

    ถ้าโทรมาปรึกษาฟรีครับ

    ทำทั้งหมด ราคา 4,000 บาท

    แก้ไขคิดเริ่มต้นที่ 1,000 บาท

    อัตราค่าบริการที่กล่าวมาเป็นราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected]

     สนใจติดต่อ [email protected]