Get Adobe Flash player

การเลือกวิธีทดสอบสมมติฐานและการทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามด้วย SPSSการเลือกวิธีทดสอบสมมติฐานและการทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามด้วย SPSS


    ในกรณีที่ท่านจ้างทำ IS หรือ วิทยานิพนธ์ ท่านควรทราบเกี่ยวกับวิธีการเลือกทดสอบสมมติฐานว่าผู้ที่ท่านจ้างทำ IS หรือ วิทยานิพนธ์ เลือกใช้ วิธีทดสอบสมมติฐานทางสถิติ นั้นเพราะเหตุใด ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ จะเกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและรูปแบบตัวแปรที่ใช้ในการแบบสอบถาม แบบสอบถาม สำหรับการทดสอบสมมติฐานที่ใช้กันในส่วนใหญ่ได้แก่


    สามารถแบ่งได้เป็น กลุ่มได้แก่


     1.การทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปร ที่เป็นตัวแปรที่เป็นนามบัญญติหรือตัวแปรกับตัวแปรที่เป็นนามบัญญติหรือตัวแปรกลุ่มได้แก่

         1)ไคลสแควร์


     2.การหาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรที่เป็นนามบัญญติหรือตัวแปรที่เป็นช่วงกับตัวแปรที่เป็นสเกลได้แก่

         1)T-TEST หรือ F-TEST

         2)One way Anova หรือ N way Anova


     3.การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็น สเกล กับ สเกล ได้แก่

         1)การวิเคราะห์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

         2)การวิเคระห์การทดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

         3)การวิเคระห์การทดถอยเชิงเส้นพหูคูณ

         4)การวิเคราะห์จำแนกประเภท


     นอกจากการทดสอบสมมติฐานแล้วในงานวิจัยของบางมหาวิทยาลัยอาจมีการทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามด้วยโดยการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจะเป็นการทดสอบว่าแบบสอบถามของเราสามารถเชื่อมั่นได้แค่ไหนหมายถึงว่าแบบสอบถามนั้นเชื่อมั่นได้เพียงใด ซึ่งโดยทั่วไปมีการตั้งค่าการยอมรับอยู่ที่ร้อยละ 80 ถึง 95 แล้วแต่ที่ปรึกษา ซึ่งในกรณีที่ท่านต้องมีการทดสอบความเชื่อมั่นสมมติฐาน ท่านจำเป็นต้องมีการทดลองแจกแบบสอบก่อนเพื่อทดสอบว่าแบบสอบถามเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นใช้ได้หรือไม่ เป็นจำนวน 20 – 30 ชุด แล้วแต่ที่ปรีกษากำหนด เพราะ หากแบบสอบถามของท่านไม่ผ่านการทดสอบสมมติฐานก่อน ท่านอาจต้องทำการแจกแบบสอบถามใหม่ทั้งหมด เนื่องจากในบางมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดว่าแบบสอบถามต้องมีการทดสอบความเชื่อมั่นก่อน ดังนั้นไม่ว่าท่านจะจ้างทำ IS หรือ จ้างทำวิทยานิพนธ์ ท่านควรแจ้งให้ผู้รับทำวิทยานิพนธ์หรือจ้างทำ IS ให้ทราบว่าท่านจำเป็นต้องมีการทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงก่อนทำการประมวลผลเพื่อทดสอบสมมติฐาน หรือในกรณีที่ท่านจะทำวิทยานิพนธ์หรือ IS ด้วยตนเอง จำเป็นต้องมีการทดลองแจกแบบสอบถามหรือ pre test ก่อนทุกครั้ง


     สรุป


    การจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ในส่วนนี้ผู้จ้างทำจำเป็นต้องทราบ 2 ประเด็นหลักๆได้แก่


         1. งานของท่านจำเป็นต้องมีการทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามก่อนหรือไม่ หากในกรณีที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ ท่านต้องส่งตัวอย่างบางส่วนให้กับคนที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ เพื่อทดสอบผลก่อนแจกจริง

         2. ในกรณีที่ท่านจ้างทำ IS หรือ จ้างทำวิทยานิพนธ์ ท่านควรดูว่าการเลือกสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานนั้นสอดคล้องกับกรอบแนวคิดและเหมาะสมกับสมมติฐานหรือไม่


     อัตราค่าบริการในการทำ IS ส่วนนี้

     ถ้าโทรมาปรึกษาฟรีครับ

     ทำทั้งหมด ราคา 4,000 บาท

     แก้ไขคิดเริ่มต้นที่ 1,000 บาท

     อัตราค่าบริการที่กล่าวมาเป็นราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected]

     สนใจติดต่อ [email protected]