Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ thaispss ยินดีต้อนรับเข้าสู่ thaispss

    หากท่านมีกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการทำรายงานวิชาการค้นคว้าอิสระหรือที่เรียกว่า (IS : Individual Study ) หรือการทำ วิทยานิพนธ์รวมงานวิจัยเกี่ยวกับการตลาดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไม่ว่าจะเป็นการหาหัวข้อสำหรับทำงานวิจัยการ กำหนดกรอบของงานวิจัย วิธีการเขียนวัตถุประสงค์งานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของงานวิจัย รวมถึงการกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การตอบคำถามของอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกหัวข้องานวิจัย


    เรายินดีให้คำปรึกษาและรับจ้างทำรายงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS) หรือการทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับในการวิจัยทางการตลาดหรือบริหารธุรกิจ โดยสามารถเลือกได้ว่าท่านต้องการทำเฉพาะบางบทหรือทำทั้งหมดตั้งแต่การเลือกหัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดวิธีการเก็บข้อมูล การประมวลด้วย SPSS PC รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการแก้ปัญหารวมถึงอธิบายเนื้อหาที่ทำและวิธีตอบคำถามรวมถึงทำ Power Point Presentation และสรุปบทต่าง พร้อมอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้แก่นักศึกษา และติดตามงานจนจบ

     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected]

     สนใจติดต่อ [email protected]