Get Adobe Flash player

สรุปผลการศึกษาหรือบทคัดย่อ กระบวนการการสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทแห่งหนึ่งสรุปผลการศึกษาหรือบทคัดย่อ กระบวนการการสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทแห่งหนึ่ง


    บทคัดย่อ กระบวนการการสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทแห่งหนึ่ง REF0000001


    คุณ ได้ทำการศึกษาเรื่อง “กระบวนการการสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กรณีศึกษาโครงการ” โดยกการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเทคนิคการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ 2) เพื่อศึกษากระบวนการการสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในด้านต่างๆจำนวน 8 ท่าน


    ผลการวิจัยพบว่าการดำเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโครงนี้เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ทำเพื่อสังคมอีกโครงการหนึ่ง โดยพบว่าเทคนิคที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินโครงการประสพความสำเร็จนั้นได้แก่ 1) มีการวางนโยบายจากผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม 2) นำจุดแข็งด้านเทคโนโลยี และบุคคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3) สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ให้เห็นถึงประโยชน์และมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 4) สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมแก่บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และ 5) มีการประเมินผล และติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านี้ มีส่วนช่วยทำให้โครงการนี้มีการเจริญเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว และเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างชัดเจน โดยรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้นำมาใช้นั้น มี 2 รูปแบบคือ การส่งเสริมประเด็นสังคม และอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่า โครงการมีกระบวนการการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 2.1) การประชาสัมพันธ์ภายใน ซึ่งเป็นการสื่อสารกับบุคคลากรภายในองค์กร โดยใช้การสื่อสารภายในเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล์ วารสารภายใน เป็นต้น และ 2.2) การประชาสัมพันธ์ภายนอก ซึ่งเป็นการสื่อสารไปยังบุคคลภายนอกให้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมต่างๆของโครงการ รวมถึงเผยแพร่ผลงานของนักเรียน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซค์ ช่องรายการ หรือตัวบุคคล ได้แก่ พนักงานพี่เลี้ยงจิตอาสาที่มีส่วนช่วยในการแจ้งข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น, คุณครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีส่วนช่วยในการแจ้งข่าว และกิจกรรมต่างๆของโครงการให้นักเรียนได้ทราบ เป็นต้น ซึ่งในภาพรวมของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโครงการนั้นถือว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะเน้นไปยังกลุ่มที่ต้องการจะทำการสื่อสารไปจริงๆ เช่น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนคู่ค้า เอเย่นต์ โรงเรียนเป้าหมาย นักเรียน เป็นต้น เพราะว่าทางผู้บริหารมีนโยบายที่จะไม่ใช้เงินไปในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่ต้องการนำเงินไปใช้เพื่อสังคม ทางองค์กรจึงมิได้มุ่งเน้นการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด


     ถ้าท่านต้องการ บทคัดย่อที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องพิมพ์พร้อมบรรณานุกรม ของงานวิจัยนี้


    อัตราค่าบริการในขอบทคัดย่อที่สมบูรณ์พร้อมบรรณานุกรม

    เริ่มต้นที่ 100 บาท ต่อ 1 เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่

    อัตราค่าบริการที่กล่าวมาเป็นราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected] เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่

     สนใจติดต่อ [email protected] เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่