Get Adobe Flash player

สรุปผลการศึกษาและบทคัดย่อ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งสรุปผลการศึกษาและบทคัดย่อ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่ง


    บทคัดย่อ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่ง REF0000003


    คุณ ได้ทำการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่ง” การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งและเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาโดยทำการศึกษาจากนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่าที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า ที


    ผลการศึกษาพบว่า 1. นักศึกษามีทัศนคติต่ออินเทอร์เน็ตอนู่ในระดับดี ส่วนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลาง 2. เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างเพศชายและเพศหญิงพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าทัศนคติในเรื่องอินเทอร์เน็ตทำให้โลกแคบลงระหว่างนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และมีทัศนคติในเรื่องราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตต่อครั้ง ระหว่างนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างเพศชายและเพศหญิงพบว่าในภาพรวมแตกต่างกันเมื่อพิตารณาในรายละเอียดพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของบริการอินเทอร์เน็ตแทนการใช้โทรศัพท์ บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและการติดต่อสื่อสารทางการศึกษากับเพื่อนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


    ถ้าท่านต้องการ บทคัดย่อที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องพิมพ์พร้อมบรรณานุกรม ของงานวิจัยนี้


    อัตราค่าบริการในขอบทคัดย่อที่สมบูรณ์พร้อมบรรณานุกรม

    เริ่มต้นที่ 100 บาท ต่อ 1 เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่

    อัตราค่าบริการที่กล่าวมาเป็นราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected] เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่

     สนใจติดต่อ [email protected] เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่