Get Adobe Flash player

ผบสรุปผลการศึกษาและบทคัดย่อ ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตผบสรุปผลการศึกษาและบทคัดย่อ ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต


    บทคัดย่อ ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต REF0000004


    บทคัดย่อ ของนาย ได้ทำการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต” โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตและระดับการติดอินเทอร์เน็ตของ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านประชากร,ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมการการติดอินเทอร์เน็ต เครื่อมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ วัยรุ่นที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่และห้องคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 300 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์นิเทศศาสตร์จำนวน 5 ท่านการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ,ค่าเฉลี่ย,สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson Correlation) และค่าไคสแควร์ ในการทดสอบสมติฐานการวิจัน และใช้ค่าสหสัมพันธ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ความถดถอยสหสัมพันธ์ เพื่อดูว่าตัวแปรใดบ้างที่สามารถทำนายพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตมากที่สุด


    ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับต่ำ จากกลุ่มทั้งหมดพบว่าจำนวนวัยรุ่นที่ถูกวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตภายใต้หลักการของ DSM-IV มีจำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 การทดสอบสมมติฐานพบกว่า เพศ,รายได้ต่อเดือน,รายได้รวมของครอบครัว และบุคลิกด้านพฤติกรรมไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต แต่ระดับการศึกษา,สภาพการสมรสของบิดามารดา, ความสัมพันธ์ในครอบครัวและ บุคลิกภาพด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียรสัน พบว่า บุคลิกภาพด้านอารมณ์, ความสัมพันธ์ในครอบครัว,ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสของบิดามารดาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ บุคลิกภาพด้านอารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด คือ รายได้ต่อเดือน และตัวแปรที่สามารถทำนายพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตได้ชัดเจนมากที่สุดได้แก่ บุคลิกภาพด้านอารมณ์,ระดับการศึกษาและเพศ


    ถ้าท่านต้องการ บทคัดย่อที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องพิมพ์พร้อมบรรณานุกรม ของงานวิจัยนี้


    อัตราค่าบริการในขอบทคัดย่อที่สมบูรณ์พร้อมบรรณานุกรม

    เริ่มต้นที่ 100 บาท ต่อ 1 เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่

    อัตราค่าบริการที่กล่าวมาเป็นราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected] เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่

     สนใจติดต่อ [email protected] เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่