Get Adobe Flash player

สรุุปผลการศึกษาและบทคัดย่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสรุุปผลการศึกษาและบทคัดย่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี


    บทคัดย่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี REF0000006


    บทคัดย่อเรื่อง “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี” โดยการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาพฤติกรรมก่อนและหลังการอินเทอร์เน็ต 2.ศึกษาพฤติกรรมก่อน ระหว่าง และหลังการอินเทอร์เน็ต กับตัวแปรด้านข้อมูลทั่วไป ปัจจัยที่สนับสนุนการใช้อินทอร์เน็ตและเจตคติที่มีต่ออินเทอร์เน็ต 3. ศึกษาการใช้ประโยชน์ จุดมุ่งหมายและอุปสรรคในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี ของ จำนวน 1,069 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของเพียรสัน และสเปียร์แมน และค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล


    ผลการศึกษาพบว่า 1. พฤติกรรมก่อนการใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตจากเพื่อน สถานที่ที่คาดว่าจะใช้คือ ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย และมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลิน พฤติกรรมระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า นักศึกษามีความถี่การในการใช้ 1 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เวลาเฉลี่ยที่ใช้ 1- 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 19.00 – 05.00 เลือกใช้บริการ เวิลด์ไวด์เว็บ เลือกเข้าเว็บไซด์ภาษาไทย และเลือกเข้าเว็บเพื่อความบันเทิง พฤติกรรมหลังการใช้อินเทอร์เน็ต โดยนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้าน ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า ตัวแปรทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 5 ตัวแปร โดยตัวแปรทีพบมีสัดส่วนที่แสดงนัยทางสถิติสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 14.90 ได้แก่ ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษาไปเรียนอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาดาว์นโหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนทาง อินเทอร์เน็ต แนะนำเว็บไซต์ให้นักศึกษาสืบค้นเพิ่มเตอม ให้นักศึกษามีการถาม ตอบข้อสงสัยในวิชาเรียน โดยการใช้ ไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์และเจตคติทีมีต่อ อินเทอร์เน็ต 2. การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต พบว่านักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจาก จากการเรียนในห้องเรียน และใช้เพื่อส่งจดหมาย ข้อความ จุดมุ่งหมายในการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจผลการศึกษาของตนเอง เพื่อท่องเว็บไซด์ศึกษาข้อมูลตามความสนใจและเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นที่รู้จักทางไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์,ห้องสนทนาและกลุ่มข่าวสาร 3. อุปสรรคทั่วไปในการใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ ความล่าช้าในการเข้าถึงเว็บไซด์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการติดต่อ สื่อสารและเข้าถึงข้อมูล และจำนวนคู่สายโทรศัพท์เพื่อการเชื่อมต่อไม่เพียงพอ อุปสรรคที่พบที่บ้านได้แก่ ความสามารถที่จำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์ บริการก่อน หลังขาย ของบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้บริการไม่ดีพอ และการติดตั้งโปรแกรม อุปสรรคที่พบในมหาวิทยาลัยได้แก่ จำนวนเครื่อคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีน้อย ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีน้อย และความเร็วของระบบเครือข่ายมีความล่าช้า


    ถ้าท่านต้องการ บทคัดย่อที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องพิมพ์พร้อมบรรณานุกรม ของงานวิจัยนี้


    อัตราค่าบริการในขอบทคัดย่อที่สมบูรณ์พร้อมบรรณานุกรม

    เริ่มต้นที่ 100 บาท ต่อ 1 เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่

    อัตราค่าบริการที่กล่าวมาเป็นราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected] เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่

     สนใจติดต่อ [email protected] เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่