Get Adobe Flash player

สรุปผลการศึกษาและบทคัดย่อปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานสรุปผลการศึกษาและบทคัดย่อปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงาน


    บทคัดย่อปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงาน REF0000007


    บทคัดย่อการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงาน” โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตพนักงานด้านบริหารทรัพยากรองค์กร บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) โดย ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานที่ปฏิบัติงาน จํานวน 1,696 คน กลุ่มตัวอย่างที่คํานวณได้ 702 คน และแบ่งขนาดตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิ โดยวิธีสัดส่วนต่อขนาด (Proportional to Size) จากนั้นทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้ Canonical Correlation


    ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก่อนการใช้อินเทอร์เน็ต มี 2 ตัวแปร คือ ความคาดหวังต่อประโยชน์ที่จะไดรับจากอินเทอร์เน็ตด้านธุรกรรมการเงิน ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตในด้านการสื่อสารและนันทนาการ และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการใช้อินเทอร์เน็ต 4 ตัวแปร คือ อายุ ความคาดหวังต่อประโยชน์ที่จะได้รับจากอินเทอร์เน็ตในด้านความรู้และข่าวสาร ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในด้านการศึกษาและเรียนร ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและนันทนาการ


    ถ้าท่านต้องการ บทคัดย่อที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องพิมพ์พร้อมบรรณานุกรม ของงานวิจัยนี้


    อัตราค่าบริการในขอบทคัดย่อที่สมบูรณ์พร้อมบรรณานุกรม

    เริ่มต้นที่ 100 บาท ต่อ 1 เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่

    อัตราค่าบริการที่กล่าวมาเป็นราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected] เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่

     สนใจติดต่อ [email protected] เรื่อง กรุณาระบุว่าต้องการบทคัดย่อ REF เลขที่เท่าไหร่