Get Adobe Flash player

บริการต่างๆบริการต่างๆ ของเรา


1. รับทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Thesis, IS, งานวิจัยทุกประเภท) ทุกขั้นตอนตั้งแต่

·          กำหนดชื่อเรื่องที่ท่านสนใจ  และง่ายในการเตรียมเนื้อหา

·          ค้นข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการอ้างอิงที่ถูกต้อง

·          ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย วิธีการวิจัย การสำรวจ

·          ออกแบบแบบสอบถามให้สอดคล้องกับแนวคิดการวิจัย

·          วิเคราะห์ข้อมูล  ตรวจสอบความถูกต้องของค่าสถิติ 

·          สรุปและอภิปรายผลข้อมูล

·          ทำไฟล์สำหรับนำเสนอและซักซ้อมรวมถึงการเตรียมการตอบคำถามเมื่อขึ้นสอบ

 

2. เขียน business plan


3. Data Analysis (SPSS) สถิติขั้นพื้นฐานและประยุกต์


4. แปลเอกสาร

 

     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected]

     สนใจติดต่อ [email protected]