Get Adobe Flash player

วิธีการเขียนส่วนที่เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมวิธีการเขียนส่วนที่เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรม

    ในกรณีที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำ วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่านควรทราบวิธีการเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิธีการเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เหมาะท่านต้องพิจารณาจากกรอบแนวคิดหรือหัวข้องานวิจัยที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน

    วิธีการเขียนสวนของการทบทวนวรรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายได้แก่ เป็นการทบทวนดูว่ามีใครทำการวิจัยเรื่องที่ใหล้เคียงที่ท่านวิจัยหรือไม่ และได้ผลการวิจัยเป็นอย่างไร รูปแบบการเขียนจะมีมาตราฐานดังนี้

    

    ชื่อผู้ทำการวิจัย ได้ทำการศึกษาเรื่อง “ XXXX” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ XXXXXXXXXXXXX ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสัตรของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20 – 24 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ มีสถานะภาพโสด ส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน และ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในส่วนที่เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับสูงมาก นอกจากนั้นปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ , ช่องทางการจัดจำหน่ายและรายการการส่งเสริมการขายอยู่ในระดับมาก ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดของที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ รายได้ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดของที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

    

    ในบางกรณีที่ปรึกษาของท่านอาจต้องการให้ท่านทำสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอาจมีรูปแบบดังนี้

    

    จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าต่างๆยกเว้นสินค้าเฉพาะกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้พบว่าส่วนใหญ่รายได้ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าต่างๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

    

     สรุป


     ในกรณีที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ หรือแม้แต่ในกรณีที่ท่านดำเนินการด้วยตัวเองก็แล้วแต่เมื่อท่านตรวจรับงานจากผู้ที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ ในส่วนของการพิจารณาส่วนของการทบทวนวรรณกรรมควรพิจารณาดังนี้

    อัตราค่าบริการในการทำ IS ส่วนนี้

    ถ้าโทรมาปรึกษาฟรีครับ

    ทำทั้งหมด ราคา 4,000 บาท

    แก้ไขคิดเริ่มต้นที่ 1,000 บาท

    อัตราค่าบริการที่กล่าวมาเป็นราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected]

     สนใจติดต่อ [email protected]