Get Adobe Flash player

IS หรือ วิทยานิพนธ์มีกี่แบบแต่ละแบบต่างกันอย่างไรIS หรือ วิทยานิพนธ์มีกี่แบบแต่ละแบบต่างกันอย่างไร


    ก่อนจะจ้างคนทำ IS หรือ วิทยานิพนธ์หรือในกรณีที่ตัวท่านต้องการดำเนินการทำ IS และ วิทยานิพนธ์ ท่านควรทราบว่า IS และ วิทยานิพนธ์ มีกี่แบบเพื่อช่วยให้เกิดความเหมาะสมและสะดวกในการดำเนินการ หากจำแนกรูปแบบของ IS หรือ วิทยานิพนธ์ ตามลักษณะการเก็บข้อมูล โดยทั่วไปได้ แบ่งออกเป็น 3 แบบหลักๆ ได้แก่


     1. งานวิจัยที่มีลักษณะเป็นการออกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากบุคคลทั่วไป โดย IS หรือวิทยานิพนธ์ แบบนี้ส่วนใหญ่มักใช้กับ งานวิจัยด้านการตลาดอาทิเช่น พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่ผลต่อส่วนประสมทางการตลาด นอกจากนี้ยังมี IS หรือ วิทยานิพนธ์ ที่มีลักษณะเป็นการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายใน งานวิจัยแบบนี้เหมาะกับงานด้านการจัดการ เช่น การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร แบบจำลองทางการเงินของโครงการต่างๆเป็นต้น


     2. วิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะเป็นงานทบทวนวรรณกรรมเป็นหลักซึ่งในการศึกษา จะเป็นไปในลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในอดีต สิ่งพิมพ์ หรือสื่อประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ งานวิจัยที่เราศึกษารวมถึงอาจมีความจำเป็นต้องมีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากลักษณะดังกล่างทำให้มีความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลและเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาอาจไม่ชัดเจนและค่อนข้างกว้างกว่า ทำให้การจ้างทำ IS หรือจ้างทำ วิทยานิพนธ์ ผู้จ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์มีความจำเป็นต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองสค่อนข้างมาก จากการที่เนื้องานค่อนข้างกว้างและไม่ชัดเจนทำให้เวลาขึ้นสอบอาจไม่สามารถตอบคำถามอาจารย์ได้ในทุกประเด็นเนื่องจากไม่ได้ศึกษาในบางส่วนของเนื้อหา


     3. วิทยานิพนธ์แบบสุดท้ายที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจได้แก่วิทยนิพนธ์แบบที่เป็นลักษณะการเขียนแผนธุรกิจหรือแผนการตลาด ในการทำวิทยานิพนธ์แบบนี้มีความยุ่งยากค่อนข้างสูงเนื่องจาก ทั้งผู้จ้างและผู้ว่าจ้างทำ IS หรือวิทยานิพนธ์ จำเป็นต้องมีความรู้หลายอย่างรวมกันแต่ความรู้ที่สำคัญที่สุดจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเงิน การตลาด เป็นอย่างดี เนื่องจาก เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และแผนการตลาด


    และที่สำคัญทั้งผู้จ้างทำ IS หรือวิทยานิพนธ์ จำเป็นต้องจัดเตรียมข้อมูลจำนวนมากให้แก่ผู้ที่ท่านจ้างทำ IS หรือวิทยานิพนธ์ เพราะข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลภายใน หรือในกรณีที่เป็นข้อมูลภายนอกการผู้จ้างทำ IS หรือวิทยานิพนธ์ จำเป็นต้องจัดเตรียมข้อมูล ให้ และในกรณีที่ท่านสอบท่ายจำเป็นต้องอ่านทั้ง IS หรือวิทยานิพนธ์ ที่ท่านจ้างและความรู้ต่างๆ ที่กล่าวมา


    จากที่กล่าวมาหากท่านต้องการความสะดวกในการทำเอง หรือ จ้างทำ IS เพื่อความรวดเร็วในการหาข้อมูล การทำความเข้าใจเนื้อหาและปัญหาของงานวิจัยที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กร ในกรณีที่ท่านคิดว่าไม่สามารถหาข้อมูลเชิงลึกได้ผมแนะนำว่าไปทำในเรื่องที่สามารถหาข้อมูลจากภายในได้ครับ อย่าพยายามทำเรื่องที่ท่านสนใจแต่ท่านไม่สามารถหาข้อมูลเชิงลึกได้ครับ เพราะจากประสบการณ์ของผมพบว่าส่วนใหญ่จะพบกับความยากลำบากในการทำงานวิจัยส่วนอื่นๆ หรือมีความยุ่งยากในการทำส่วนอื่นๆ รวมถึงการขาดข้อมูลในเชิงลึกจะทำให้ไม่สามารถตอบคำถามอาจารย์ เวลาขึ้นสอบได้ ทำให้ได้เกรดไม่ดีเท่าที่ควร


สรุป


    ในกรณที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ แนะนำว่าควรที่ IS หรือ วิทยานิพนธ์ในลักษณะของการศึกษาแบบแจกแบบสอบถามเนื่องจากง่ายในการทำความเข้าใจและมีความซับซ้อนในการเวลาสอบน้อยกว่า IS หรือ วิทยานิพนธ์แบบอื่น เพราะมีเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาและสอบน้อยกว่าแบบที่เป็นที่เป็นการทบทวนวรรณกรรมและแบบที่เป็นการเขียนแผนธุรกิจ เนื่องจากงานวิจัยที่เป็นการทบทวนวรรณกรรมและแบบที่เป็นการเขียนแผนธุรกิจ ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับงานจากผู้ที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ ท่านเองยังคงต้องอ่านงานวิจัยและทำการบ้านอย่างหนักเพราะการตอบคำถามเวลาขึ้นสอบ กรอบคำถามที่ท่านจะเจอนั้นกว้างมากและต้องใช้ความรู้ในการตอบทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก อีกทั้งอาจต้องมีการศึกษาข้อมูลอื่นๆประกอบอีกด้วย เมื่อเทียบกับ วิทยานิพนธ์ในลักษณะของการศึกษาแบบแจกแบบสอบถาม


    อัตราค่าบริการในการทำ IS ส่วนนี้

    ถ้าโทรมาปรึกษาฟรีครับ

    ทำทั้งหมด ราคา 4,000 บาท

    แก้ไขคิดเริ่มต้นที่ 1,000 บาท

    อัตราค่าบริการที่กล่าวมาเป็นราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected]

     สนใจติดต่อ [email protected]