Get Adobe Flash player

เทคนิคและองค์ประกอบในเขียน IS หรือ วิทยานิพนธ์ ในส่วนของบทที่ 1เทคนิคและองค์ประกอบในเขียน IS หรือ วิทยานิพนธ์ ในส่วนของบทที่ 1


    ไม่ว่าท่านจะทำ IS หรือวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองหรือท่านจะจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ ท่านควรจะทราบลักษณะโครงสร้างของบทที่ 1 หรือบทนำที่ดี การเริ่มต้นทำ IS โดยกำหนดโครงสร้าง รูปแบบ ส่วนประกอบอื่นๆและกรอบงานวิจัยที่ถูกต้อง


    โดยส่วนที่สำคัญที่สุดได้แก่ ที่มาและความสำคัญของปัญหาหลังจากที่ท่านได้ที่มาและความาสำคัญของปัญหาและท่านควรทำการกำหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดถือว่ามีความสำคัญเป็นอันดับถัดมาเนื่องจากกรอบแนวคิดในงานวิจัยจะส่งผลต่อ บทที่ 2 เพราะกรอบแนวคิดงานวิจัยจะเกี่ยวพันกับการดำเนินงานวิจัยทั้งหมด หากกำหนกกรอบแนวคิดที่ชัดเจนจะทำให้มีทิศทางที่ชัดเจนในการทำ IS หรือ วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้การเขียน บทที่ 1 (บทนำ) อย่างถูกต้องยังทำให้ภาพรวมของเนื้อหางานวิจัยมีลักษณะสอดคล้องกันโดยตลอด นอกจากนี้ยังช่วยให้ท่านไม่จำเป็นต้องแก้ไขส่วนอื่นๆภายหลัง


    เช่นในกรณีที่ท่านตัดสินใจทำงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง กรณีศึกษา : กลุ่มตัวอย่างในเขตชลบุรี” จากชื่อเรื่องดังกล่าวจะสามารถกำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ดังนี้


กรอบแนวคิดงานวิจัย

    จากแผนภาพดังกล่าวจะเห็นว่าตัวแปรต้นที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานะภาพของกลุ่มตัวอย่างที่เราจะทำการวิจัยโดยพิจารณาเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ สถานะภาพการสมรส และ ส่วนประสมทางการตลาดที่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวถุง


    เมื่อได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเรียบร้อยแล้วถัดมาจะเป็นการเขียนส่วนประกอบต่างๆที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยบทที่ 1 โดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบดังนี้


    บทที่ 1

        ที่มาและความสำคัญของปัญหา

        วัตถุประสงค์การวิจัย

        สมมุติฐานการวิจัย

        ขอบเขตการวิจัย

        กรอบการวิจัย

        ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        นิยามศัพท์


    การเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหาสามารถหาอ่านได้จากบทความที่เขียนไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วในส่วนของวิธีการเขียนวัตถุประสงค์มักขึ้นต้นด้วยคำว่า เพื่อศึกษาเสมอ จำนวนข้อของวัตถุประสงค์การวิจัยจะมากกว่ากรอบแนวคิดการวิจัยอยู่หนึ่งข้อเสมอ อาทิเช่น ท่านตัดสินใจทำงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง กรณีศึกษา : กลุ่มตัวอย่างในเขตชลบุรี”


    ท่านเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้


     1.เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสัตร์ของผู้ซื้อข้าวถุงในเขตชลบุรี

     2.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง

     3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสัตร์กับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อข้าวบรรจุถุง


     ถัดมาจะเป็นส่วนของสมมุติฐานการวิจัยจะเขียนอ้างอิงกับส่วนที่เป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยโดยสมมติฐานงานวิจัยหลักจะมีจำนวนข้อน้อยกว่ากรอบแนวคิดงานวิจัย 1 ข้อเสมอ เช่นกรณี เรื่อง “การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง กรณีศึกษา : กลุ่มตัวอย่างในเขตชลบุรี” มีกรอบแนวคิดอยู่เพียง 2 กรอบดังนั้น สมมติฐานหลักที่ตั้งขึ้นจะมีเพียง 1 ข้อได้แก่


     1.ลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง


     ซึ่งจากสมมติฐานหลักดังกล่าวอาจแตกเป็นสมมุติฐานย่อยๆได้หลายข้อเช่น


     1.อายุที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนประประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง

     2.เพศที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนประประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง

     3.อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนประประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง

     4.รายได้ที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนประประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง

     5.สถานะภาพการสมรสที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนประประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวบรรจุถุง


     ขอบเขตการวิจัย จะเป็นการบรรยายถึง


     ขอบเขตของเนื้อหาการศึกษา


     เนื้อหาการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง ซึ่งศึกษาตัวแปรอิสระ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ตัวแปรตามคือส่วนประสมทางการตลาด แล้วนำผลที่ได้มากำหนดส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลักดันยอดขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ


     ขอบเขตของประชากรที่ใช้ศึกษา


     กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีโดยกลุ่มตัวอย่างจะเก็บข้อมูลจากการสุ่มจากผู้มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดชลบุรี


     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการเขียนถึงประโยชน์ที่ได้หรือการนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในอนาคต หรือการนำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป


     ส่วนสุดท้ายได้แก่ นิยามศัพท์ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ ในส่วนนิยามศัพท์มักจะมีส่วนนี้ก็ต่อเมื่อใช้อธิบายศัพท์ทางเทคนิค ที่บุคคลทั่วไปไม่รู้จัก


    สรุป


    เมื่อท่าน จ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียนบทที่ 1 หรือบทนำการวิจัยคือส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเนื่องส่วนอื่นๆ จะต้องสอดคล้องกับส่วนดังกล่าวทั้งหมดยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับ นิยามศัพท์ และส่วนที่เกี่ยวกับปัญหานำการวิจัย เมื่อท่านได้รับงาน หลังจากที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ ท่านควรตรวจสอบดูว่ากรอบแนวคิดในการวิจัยนั้นสอดคล้องกับบทนำหรือไม่เพราะการปรับแก้บทนำหรือกรอบแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นเหมือนการปรับแก้งานวิจัยเกือบทั้งเล่ม ส่วนการปรับแก้ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในบทที่ ไม่ค่อยมีผลนักหากท่านยังไม่ได้ทำบทที่เกี่ยวกับผลการวิจัยหรือ เป็นส่วนที่เกี่ยวกับสรุปผลการวิจัย


    อัตราค่าบริการในการทำ IS ส่วนนี้

    ถ้าโทรมาปรึกษาฟรีครับ

    ทำทั้งหมด ราคา 4,000 บาท

    แก้ไขคิดเริ่มต้นที่ 1,000 บาท

    อัตราค่าบริการที่กล่าวมาเป็นราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected]

     สนใจติดต่อ [email protected]