Get Adobe Flash player

การเลือกใช้ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและการเขียนสรุปส่วนที่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเลือกใช้ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและการเขียนสรุปส่วนที่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


    ไม่ว่าท่านจะจ้างทำ IS หรือวิทยานิพนธ์ หรือท่านดำเนินการทำ IS ด้วยตนเองท่านอาจสับสนว่าท่านควรใช้ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเป็นทฤษฏีอะไรหรือทฤษฏีที่ใช้นั้นเหมาะสมหรือสอดคล้องกับ การทำงานวิจันหรือไม่ ในขั้นตอนการเลือกทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมีวิธีพิจารณา ง่ายๆ ได้ 2 วิธีได้แก่ การเลือกโดยดูจากหัวข้อเรื่องที่ท่านตั้ง หรือดูจากกรอบแนวคิดงานวิจัยที่ท่านเขียนไว้ในบทที่ 1 หากท่านจ้างทำ IS หรือดำเนินการทำ IS ด้วยตัวท่านเอง และในบทที่ 1 ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกันท่านจะสามารถเลือกทฤษฏีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


    ตัวอย่างการเลือกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไม่เหมาะสม อาทิเช่น ท่านทำงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง กรณีศึกษา : กลุ่มตัวอย่างในเขตชลบุรี” แต่ท่านใช้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะของ 7P ได้แก่ Product Price Place Promotion People Process และ Physical Evident ซึ่ง จริงๆ แล้ว 7P ใช้สำหรับงานบริการ แต่หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องควรเป็น 4P มากกกว่าเนื่องจากเป็นการขายสินค้า ไม่ใช่งานบริการ หาก ย้อนไปในบทความก่อนหน้าท่านจะเห็นว่า ในกรอบแนวคิดงานวิจัย จะประกอบ ด้วย 4P เพียงเท่านั้น ดังแสดงในรูป


กรอบแนวคิดงานวิจัย

    ในส่วนของการเขียนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแบ่งได้เป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนแรกคือการให้คำนิยามของทฤษฏีต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น


     Philip Kotler (2000:553) ได้อธิบายถึงคำ ภาพลักษณ์ (Image) ว่า เป็นองค์รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระทำใด ๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งนั้น จะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้น ๆ


     โดยตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บได้แก่ 2000 มาจากปีที่ตีพิมพ์ของหนังสือ ถัดมา เลข 553 มาจากหน้าของหนังสือที่ทำการสืบค้น ในส่วนของคำนิยามบางครั้งอาจะมีการหาคำนิยาม 2 – 3 ของผู้รู้หรือมีการตีพิมพ์หลังจากสืบค้นแล้วบางครั้งท่านอาจจะต้องสรุปว่า คำนิยามเหล่านั้นมีความหมายรวมว่าอย่างไร


     หลังจากที่ค้นได้ท่านควรจดหรือเก็บบันทึกข้อมูลการค้นคว้าเก็บไว้เพื่อจัดทำบรรณานุกรมต่อไป


     ส่วนที่สองเป็นเรื่องของการเขียนบรรยายทฤษฎีตามที่ได้ทำการสืบค้นมาจากหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆอาจจะเป็นลักษณะของการสรุปหรืออาจเป็นการคัดลอกมาจากหนังสือโดยตรงแล้วแต่ลักษณะของแหล่งข้อมูลที่ได้มา


     ถัดมาจะเป็นในส่วนของการทบทวนวรรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะอธิบายให้เข้าใจง่ายได้แก่ เป็นการทบทวนดูว่ามีใครทำการวิจัยเรื่องที่ใหล้เคียงที่ท่านวิจัยหรือไม่ และได้ผลการวิจัยเป็นอย่างไร รูปแบบการเขียนจะมีมาตราฐานดังนี้


     ชื่อผู้ทำการวิจัย ได้ทำการศึกษาเรื่อง “ XXXX” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ XXXXXXXXXXXXX ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสัตรของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20 – 24 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ มีสถานะภาพโสด ส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน และ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในส่วนที่เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับสูงมาก นอกจากนั้นปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ , ช่องทางการจัดจำหน่ายและรายการการส่งเสริมการขายอยู่ในระดับมาก ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดของที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ รายได้ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดของที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


     ตัวอย่างที่แสดงไปข้างต้น เป็นรูปแบบทั้งหมดในส่วนของบทที่ 2 บางครั้งอาจมีหัวข้ออื่น ๆ เพิ่มเติมแล้วแต่สถานศึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษากำหนด


     สรุป


     ในกรณีที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ มีเทคนิคการเลือกใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะอ้างอิงจากกรอกแนวคิดในการวิจัยเป็นหลักโดยทฤษฎีที่ใช้ต้องตรงกับกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ในกรณีที่ท่านจ้างทำ IS หรือ จ้างทำวิทยานิพนธ์ควรตรวจสอบว่ากรอบแนวคิดในงานวิจัยนั้นสอดคล้องกับทฤษฎีที่ใช้หรือไม่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในบทที่ 4 และ บทที่ 5 เนื่องจากกรอบแนวคิดไม่สอดคล้องกับงานวิจัยหรือกรอบแนวคิดไม่สอดคล้องกับสรุปและอภิปรายผลการวิจัย อีกทั้งอาจมีปัญหาในการนำเสนอผลการวิจัย และอภิปรายผล หรือในกรณีที่ท่านโชคร้ายท่านอาจไม่ผ่านหรือต้องจ้างทำ IS หรือ จ้างทำ วิทยานิพนธ์ใหม่


    อัตราค่าบริการในการทำ IS ส่วนนี้

    ถ้าโทรมาปรึกษาฟรีครับ

    ทำทั้งหมด ราคา 4,000 บาท

    แก้ไขคิดเริ่มต้นที่ 1,000 บาท

    อัตราค่าบริการที่กล่าวมาเป็นราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected]

     สนใจติดต่อ [email protected]