Get Adobe Flash player

เทคนิคและวิธีการเขียนสรุปผลการวิจัย เทคนิคและวิธีการเขียนสรุปผลการวิจัย


    ในกรณีที่ท่านจ้างทำ IS หรือ จ้างทำวิทยานิพนธ์ ท่านควรทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสรุปผลการวิจัย เพื่อแสดงภาพรวมของงานวิจัยครั้งนั้นว่ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้มีลักษณะอย่างไรและจะนำผลที่ได้ไปใช้อย่างไร ในบทต่อไป


    โครงสร้างของผลการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่


        1. ส่วนหัวที่จะกล่าวถึงผลงานวิจัย

        2. ส่วนที่เกี่ยวกับผลการศึกษาทางสถิติ

        3. ส่วนที่เกี่ยวกับผลการทดสอบสมมติฐาน


    ส่วนหัวของงานวิจัยจะเป็นรูปแบบมาตรฐานของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยมักจะประกอบไปได้ ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา ในบางครั้งอาจมีรายละเอียดอื่นๆแล้วสถาบัน ซึ่งไม่ว่าในกรณีที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ หรือท่านจะทำ IS หรือวิทยานิพนธ์ด้วยตัวท่านเองท่านควรทำการศึกษารูปแบบหรือเนื้อหาที่ท่านต้องเขียนในการทำวิทยาพนธ์ดังตัวอย่าง


    ส่วนที่เกี่ยวกับผลการศึกษาทางสถิติ สามารถแบ่งย่อยออกตามลักษณะของแบบสอบได้ 3 แบบใหญ่ๆได้แก่


     การศึกษาวิจัยเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้าวถุงของกรณีศึกษาในจังหวัดชลบุรี” เป็นการนำเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากการสังเกตุ (observation Method) กลุ่มตัวอย่างที่ซื้อข้างบรรจุถุงตามห้างสรรพสินค้าการวิเคราะห์แบบ 4p


    2.1 คำตอบที่เป็นลักษณะตัวเลือกเช่น เพศ อายุ หรือ อาชีพ กลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่มที่เป็นนามบัญญิตและกลุ่มตัวแปรที่เป็นช่วงการสรุปผลจะแจกแจงเป็นสถิติแล้วบรรยายว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไร ดังตัวอย่าง


เพศ

ความถี่

ร้อยละ

ชาย

163

40.75

หญิง

237

59.25

รวม

400

100.00


    จากตารางการแจกแจงความถี่ที่จำแนกตามเพศของผู้ตอบแแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 59.25 และเป็นเพศชายร้อยละ 40.75 ตามลำดับ


    นี่เป็นรูปแบบการบรรยายผลการวิจัยที่เกี่ยวกับกลุ่มที่เป็นนามบัญญิตและกลุ่มตัวแปรที่เป็นช่วง


    2.2 คำตอบที่เป็นลักษณะความคิดเห็นหรือทัศนคติ หรือที่เรียกว่าแบบสเกลการคำนึงถึงสุขภาพ

ระดับความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย

ความแปรปรวน

แปรผล

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

1.

0

54

170

119

57

3.45

0.90

มาก

2.

1

52

114

175

58

3.59

0.90

มาก

3.

0

0

113

188

99

3.97

0.73

มาก

4.

5

13

149

140

93

3.76

0.89

มาก

5.

5

2

108

213

72

3.86

0.75

มาก    จากตารางแจกแจงความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวกับคำนึงถึงการดูแลสุขภาพพบว่าประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากที่สุดได้แก่ กกกกกกกกกก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.97 ถัดมาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับขขขขขขขขขขโดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยัง คคคคคคคคคคคคมีค่าเฉลี่ย 3.76 ในประเด็นที่เกี่ยวกับงงงงงงงงงงงมีค่าเฉลี่ย 3.59 และประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกตตตตตตตตตตตตตกับประเด็นนี้น้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 3.45 ตามลำดับ ในส่วนของภาพรวมในปัจจัยททททททททททททททของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก     นี่เป็นรูปแบบการบรรยายเนื้อหาที่เป็นผลการวิจัยจากแบบสอบถามที่เป็นแบบสเกล


     2.3 คำตอบของผลการวิจัยในส่วนที่เป็นผลการทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการเขียนผลการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับผลการทดสอบสมมติฐานจะมีหลายรูปแบบแล้วแต่สถิติที่ใช้และรูปแบบที่กำหนดของมหาวิทยาลัยว่าจำเป็นต้องมีตารางแบบใดบ้าง


     สมมติฐานที่ 1.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศของผู้ตอบแบบสอบถามกับส่วนประสมการตลาดด้านราคากำหนดให้


H0    เพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคา

H1    เพศมีความสัมพันธ์ต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคา


H1    Cross tabulation ระหว่างตัวแปรเพศของผู้ตอบแบบสอบถามกับส่วนประสมการตลาดด้านราคา


ส่วนประสมการตลาดด้านราคา

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

1

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

43

98

141

ร้อยละจำแนกตาม เพศ

26.38%

41.35%

35.25%

2

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

59

61

120

ร้อยละจำแนกตาม เพศ

36.20%

25.74%

30.00%

3

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

57

73

130

ร้อยละจำแนกตาม เพศ

34.97%

30.80%

32.50%

 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

4

5

9

ร้อยละจำแนกตาม เพศ

2.45%

2.11%

2.25%

รวม

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

163

237

400

ร้อยละจำแนกตาม เพศ

100.00%

100.00%

100.00%


     ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี Chi Square ระหว่างตัวแปรเพศกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา


Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

10.228a

3

.017

Likelihood Ratio

10.384

3

.016

Linear-by-Linear Association

4.936

1

.026

N of Valid Cases

400


     สรุป


     เมื่อท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ รูปแบบตารางอาจแตกต่างกันไปตาม แต่ละสถาบันหรืออาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งแต่ละสถาบันและที่ปรึกษาอาจมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันดังนั้นควรทำมีต้นแบบ เมื่อท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์เพื่อที่จะได้ไม่ต้องแก้ไขตารางหลังจากการส่งแล้วหรือต้องมาแก้รูปเล่มเมื่อส่งบัญฑิตวิทยาลัย ที่ท่านเห็นอยู่นี้รูปแบบการเขียนผลการวิจัยตัวอย่างเท่านั้น อาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับของแต่ละบุคคล


    อัตราค่าบริการในการทำ IS ส่วนนี้

    ถ้าโทรมาปรึกษาฟรีครับ

    ทำทั้งหมด ราคา 4,000 บาท

    แก้ไขคิดเริ่มต้นที่ 1,000 บาท

    อัตราค่าบริการที่กล่าวมาเป็นราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected]

     สนใจติดต่อ [email protected]