Get Adobe Flash player

เทคนิคการเขียนสุรปและอภิปรายผลการวิจัยเทคนิคการเขียนสุรปและอภิปรายผลการวิจัย


    ในกรณีที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ การเขียนสรุปผลการวิจัยจะพูดให้ชัดเจนคือนำเอาบทที่ 4 หรือผลการวิจัยที่ทำไว้แล้วนำมาสรุปผลให้สั้นลงโดยการนำเสนอข้อมูลในภาพรวมหรือสรุปเพียงคร่าวๆ ทั้งในส่วนของผลการศึกษาและสมมติฐานการวิจัย ในบางกรณีผลการวิจัยหรือผลของสมมติฐานการวิจัย ที่ปรึกษาหรือทางมหาวิทยาลัยอาจให้นักศึกษาเพิ่มเติมตารางสุรป แล้วแต่ความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษา ในภาพรวมการสุรปผลการศึกษาควรสรุปตามผลการวิจัย ดังตัวอย่าง


    บทที่ 5

    สรุปผล อภิปราย และ ข้อเสนอแนะ

    ในการศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง กรณีศึกษา : กลุ่มตัวอย่างในเขตชลบุรี” มีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัด ชลบุรีจำนวน 400 คนโดยเป็นการสุ่มโดยสะดวก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสัตร์ของผู้ซื้อข้าวถุงในเขตชลบุรี 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสัตร์กับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้


    สรุปผลการศึกษา


    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวนจำนวน 60 คนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 15,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรสและกลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง...


    กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ด้านราคาและรายการส่งเสริมการขาย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.8 ถัดมา....


     การศึกษาวิจัยเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้าวถุงของกรณีศึกษาในจังหวัดชลบุรี” เป็นการนำเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากการสังเกตุ (observation Method) กลุ่มตัวอย่างที่ซื้อข้างบรรจุถุงตามห้างสรรพสินค้าการวิเคราะห์แบบ 4p

    ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยมีนับสำคัญทางสถิติ รวมถึงรายได้มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาด แต่รายได้ไม่มีผลต่อส่วนประสมด้านช่องทางการจัดจำหน่าย...


    ในส่วนของการเขียนอภิปรายผลการวิจัย ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้จะสัมพันธ์กับบทที่ 2 ในส่วนที่เกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนื่องจากต้องมาอ้างอิงหรือกล่าวถึงว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ดังตัวอย่าง


    อภิปรายผลการวิจัย

    จากผลการศึกษาพบว่ารายได้มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ที่เป็นเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของเดวิทคอสเลอร์ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ โสรยา วงศ์สว่างที่ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง กรณีศึกษา : กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา เช่นเดียวกันโดยมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05


    นี้เป็นตัวอย่างของการอภิปรายผลการศึกษา ส่วนถัดมาจะเป็นการเขียนจ้อเสนอแนะการวิจัย วิธีการเขียนข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไปวิธีที่ง่ายที่สุดในการเสนอแนะหัวข้อในการวิจัยครั้งต่อไปมี 2 แบบได้แก่ การเปลี่ยนกรอบแนวคิด เพื่อให้เกิดหัวเรื่องใหม่ กับ การใช้กรอบเดิมแต่เจาะลึกลงไปหรือเปลี่ยนกลุ่มการศึกษา จากกรอบแนวคิดในตอนแรก


    จากตารางแจกแจงความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวกับคำนึงถึงการดูแลสุขภาพพบว่าประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากที่สุดได้แก่ กกกกกกกกกก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.97 ถัดมาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับขขขขขขขขขขโดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยัง คคคคคคคคคคคคมีค่าเฉลี่ย 3.76 ในประเด็นที่เกี่ยวกับงงงงงงงงงงงมีค่าเฉลี่ย 3.59 และประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกตตตตตตตตตตตตตกับประเด็นนี้น้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 3.45 ตามลำดับ ในส่วนของภาพรวมในปัจจัยททททททททททททททของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก


    ดังตัวอย่าง


    1.หากเราเปลี่ยนกรอบจากส่วนประสมทางการเป็นการการรับรู้จะได้หัวข้อสำหรับข้อเสนอแนะใหม่เป็น


        การรับรู้ต่อตราสินค้าของกลุ่มตัวอย่างในเขตชลบุรีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง


    2.หากเราใช้กรอบแนวคิดเดิมแต่ตัดส่วนอื่นออก อาทิเช่นเรามุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง จะได้หัวเรื่องดังต่อไปนี้


        การศึกษาปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง


    3.หากเราเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาก็จะได้หัวเรื่องใหม่เช่นกันเช่นหากเราต้องการอยากรู้ว่าส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อประชากรในกรุงเทพจะเหมือนกับชลบุรีหรือไม่จะได้การศึกษาเรื่องเดิมแต่กลุ่มใหม่ดังนี้


        ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวแบบบรรจุถุง กรณีศึกษา : กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพ


     สรุป


     ในกรณีที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ หรือแม้แต่ในกรณีที่ท่านดำเนินการด้วยตัวเองก็แล้วแต่เมื่อท่านตรวจรับงานจากผู้ที่ท่านจ้างทำ IS หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ ควรพิจารณาดังนี้


    ส่วนที่เป็นสรุปผลจะเป็นการเขียนผลการศึกษาในภาพรวมสรุปแบบสั้นๆเพื่อให้ผู้ที่อื่นอ่านแล้วเข้าใจผลในภาพรวมงานวิจัย


    ส่วนที่เป็นอภิปรายผลเป็นการกล่าวถึงว่าผลการศึกษาของท่านสอดคล้องหรือแตกต่างจากทฤษฎีรวมถึงผลการศึกษาของผู้อื่นในกรณีที่เหมือนกับผู้อื่นท่านต้องทำการอ้างอิงว่าเหมือนกันอย่างไร ในกรณีที่ผลการศึกษาแตกต่างจากแตกต่างจากทฤษฎีรวมถึงผลการศึกษาของผู้อื่นท่านจำเป็นต้องหาเหตุผลหรือสาเหตุเพื่อมาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


    ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไปท่านควรทำการเปลี่ยนกรอบหรือเปลี่ยนกลุ่มประชากร หรือ ศึกษาเจาะลึกเพื่อให้เกิดหัวเรื่องใหม่    อัตราค่าบริการในการทำ IS ส่วนนี้

    ถ้าโทรมาปรึกษาฟรีครับ

    ทำทั้งหมด ราคา 4,000 บาท

    แก้ไขคิดเริ่มต้นที่ 1,000 บาท

    อัตราค่าบริการที่กล่าวมาเป็นราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


     ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน

     คุณเคน

     Mobile : 0816517400

     BB : 31020296

     MSN : [email protected]

     สนใจติดต่อ [email protected]