ThaISPSS we MEEt your demand
หากท่านมีกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการทำรายงานวิชาการค้นคว้าอิสระหรือที่เรียกว่า (IS : Individual Study) หรือการทำวิทยานิพนธ์รวมงานวิจัยเกี่ยวกับการตลาดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไม่ว่าจะเป็นการหาหัวข้อสำหรับทำงานวิจัยการ กำหนดกรอบของงานวิจัย วิธีการเขียนวัตถุประสงค์งานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของงานวิจัย รวมถึงการกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การตอบคำถามของอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกหัวข้องานวิจัย วิธีการเขียนวัตถุประสงค์งานวิจัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของงานวิจัยรวมถึง การกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การตอบคำถามของอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกหัวข้องานวิจัย เรายินดีให้คำปรึกษาและรับจ้างทำรายงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS) หรือ การทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเลือกได้ว่าท่านต้องการทำเฉพาะบางบทหรือทำทั้งหมดตั้งแต่ การเลือกหัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดวิธีการเก็บข้อมูล การประมวลด้วย SPSS PC รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการแก้ปัญหารวมถึงอธิบายเนื้อหาที่ทำและวิธีตอบคำถามรวมถึงทำ Power Point และสรุปบทต่าง พร้อมอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน คุณเคน Mobile : 081 651 7400 Line : projectakaung email : eakkapong@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์โดย Thai SPSS